Penggunaan bahasa di Singapura: Satu pemerihalan ringkas

Main Article Content

Boon Seong Teoh
Beng Soon Lim

Abstract

Penduduk Singapura berbilang bahasa, budaya dan agama. Keadaan ini telah wujud sejak zaman penjajahan British dahulu. Rakyat majmuk ini menggunakan sekurang-kurangnya dua puluh buah bahasa dan dialek untuk berinteraksi di antara satu sarna lain. Oleh yang demikian, sejak kemerdekaan pada tahun 1965, pihak pemerintah Singapura telah cuba mencari jalan untuk menyatu padukan rakyatnya yang berbilang bangsa. Salah satu dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah dasar dwibahasa untuk rakyat yang telah diperkenalkan pada lewat 1950-an dan awal 1960-an. Sejak perlaksanaan dasar dwibahasa ini, pola-pola penggunaan bahasa di kalangan penduduk Singapura, terutamanya di kalangan mereka yang muda telah mula berubah. Makalah ini betujuan memperihalkan mengenai perlaksanaan dasar dwibahasa dan kesannya ke atas masyarakat Melayu Singapura.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles